Üdvözöljük, lépjen be fiókjába vagy regisztráljon egyet.
Legnépszerűbb termékek
A(z) 6 értékelése alapján.
Kivánságlistára
Összehasonlítás
Kivánságlistára
Összehasonlítás
Kivánságlistára
Összehasonlítás
Kivánságlistára
Összehasonlítás
Kivánságlistára
Összehasonlítás

Általános szerződési feltételek

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

 

Szolgáltató adatai:

A szolgáltató neve: Droid Mobiles Korlátolt Felelősségű Társaság

A szolgáltató székhelye: 3353 Aldebrő, Arany J út 1.

A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: [email protected]

Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve: Heves Megyei Bíróság Cégbírósága

Cégjegyzékszáma: 10-09-031595

Adószáma: 23836536-1-10

Telefonszáma: +36 (70) 391-0219

A szerződés nyelve: magyar

 

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban ÁSZF) a Droid Mobiles Kft. (Aldebrő, Arany J. Út 1. a társaságot nyilvántartásba vevő cégbíróság megnevezése: Heves Megyei Bíróság, mint Cégbíróság, Cg:10-09-031595, a továbbiakban: Üzemeltető vagy Kft.) által üzemeltetett http://www.androidvasar.hu oldalon elérhető online felület (Szolgáltatás) igénybe vevője (Felhasználó vagy Ön) általi használatának feltételeit tartalmazza. A regisztráció során tett kifejezett nyilatkozattal továbbá a Szolgáltatás használatával a Felhasználó és a Droid Mobiles Kft.  között, távollévők közötti online szerződés jön létre. Ezen jogviszonyban a Droid Mobiles Kft. az Üzemeltető, míg a Szolgáltatás igénybeevője a Felhasználó. A felek között a szerződés ráutaló magatartással jön létre, amely szerződés nyelve magyar. A szerződést külön nem iktatjuk, ezért utólag nem hozzáférhető. A szerződés létrejöttének feltétele a sikeres regisztráció és az Általános Szerződési Feltételek elfogadása, melynek rendelkezéseit a Felhasználó magára nézve kötelezőnek fogadja el.

 

 

A Droid Mobiles Kft, mint az azolcsosag.hu online reklámfelület üzemeltetője, fenntartja magának a jogot a jelen ÁSZF egyoldalú módosítására. Amennyiben az ÁSZF módosításra kerül, úgy erről a tényről honlapunkon tájékoztatás kerül elhelyezésre és mindig a hatályban lévő érvényes ÁFSZ található honlapunk e célra szolgáló felületén.

 

Az Üzemeltető által működtetett honlap szolgáltatásai elérhetőek mindazok számára, akik sikeresen regisztráltak, természetes személyek vagy gazdálkodó szervezetek, akiknek jogképességük és cselekvő képességük korlátozva nincs. A regisztrációval a Felhasználó elismeri, hogy:

 

- 18. életévét betöltötte és cselekvőképes személy, vagy

- gazdálkodó szervezet képviselője, vagy

- 14. életévét betöltött kiskorú személy, akinek regisztrációjához nagykorú törvényes képviselője hozzájárulását adta, illetve saját keresetével önállóan rendelkezik

- és minden esetben saját maga vagy az általa képviselt gazdálkodó szervezet nevében valós felhasználói adatait, illetve elérhetőségei megadásával regisztrál.

 

 

 

Adatvédelem

 

Droid Mobiles Kft. tiszteletben tartja és biztonságosan őrzi a Felhasználó személyes adatait. A regisztráció során megadott adatokat bizalmasan kezeli, a mindenkor hatályos adatvédelemről szóló törvény rendelkezéseire figyelemmel és csak saját promóciós kampányainak keretében használja fel, harmadik személynek nem adja át. Hatóságok részére csak a vonatkozó adatvédelmi rendelkezéseknek megfelelő keretek között teszi hozzáférhetővé. A magyar adatvédelmi rendelkezéseknek megfelelően az Üzemeltető esetenként köteles együttműködni a helyi, országos vagy nemzetközi hatóságokkal, amelyek megkeresésére az Üzemeltető köteles a szükséges és a Felhasználóról tárolt adatokat, információkat kiadni.

 

 

 

A szerződés tárgya

 

A szerződés tárgya a Droid Mobiles Kft.  által üzemeltetett online felület Felhasználó általi igénybevétele, amelyen az azolcsosag.hu weboldalt a magyarországi potenciális vásárlókat elérési szándékkal termékeket forgalmazó Everbuying Co. Ltd. (Forgalmazó/Eladó) (székhely: Chuangye Road, 518000 Shenzhen, Guangdong, nyilvántartási szám: 518000) termékeit tudja a Felhasználó megvásárolni, közvetlenül a Forgalmazótól.

 

A Droid Mobiles Kft.  által üzemeltetett online felület, illetve a Droid Mobiles Kft. tevékenysége, kizárólag a Forgalmazó/Eladó és a potenciális vásárlók egymásra találását segítő értékesítési felület biztosítása és üzemeltetése azolcsosag.hu honlap címen. A Droid Mobiles Kft.  web áruházat nem üzemeltet. A honlapon található termékek az Everbuying Co. Ltd.. által forgalmazott termékek, amelyek megrendelésével a szerződés az Everbuying Co. Ltd.., mint Eladó és a Felhasználó, mint Vevő között jön létre, ráutaló magatartással, távollévők közötti szerződésként, amely szerződés nyelve magyar. Ezen szerződés sem kerül külön iktatásra, ezért utólag nem hozzáférhető. Ezen szerződéses jogviszonynak a honlapot üzemeltető Droid Mobiles Kft.  semmilyen formában nem alanya. Ezt a tényt a Felhasználó a regisztrációval elismeri. A Felhasználó a Droid Mobiles Kft. szolgáltatásáért, vagyis az online felület üzemeltetéséért a Droid Mobiles Kft. részére semmilyen ellenértékkel, díjjal nem tartozik. A termékek ellenértékéről a számlát a termék Forgalmazója állítja ki, a Felhasználó/Vevő részére. A megrendelt termékekkel kapcsolatos garanciális kötelezettségeket a Forgalmazó teljesíti, amelynek igénybevételéhez és bonyolításához a Droid Mobiles Kft. minden regisztrált Felhasználó részére segítséget nyújt. A Forgalmazó és a Felhasználó közötti szerződés akkor tekinthető megkötöttnek, ha a Felhasználó/Megrendelő által e-mail útján eljuttatott megrendelést az Üzemeltető visszaigazolta.

 

 

 

A termék ára

 

A weboldalon található termékek mellett feltüntetett ár, a termék ajánlati ára, amely beszerzési ár és nem tartalmazza a szállítási költséget és az esetleges „magyarítás”, vám (27% Áfa+1-2% vámtarifa) költségeit. Az ajánlati ár az adott pillanatban, illetve akciós termékek esetén, a weboldalon meghirdetett ideig érvényes és csak akkor válik véglegessé, ha azt az Üzemeltető a megrendelést követően visszaigazolja. A termék végleges ára az az ár, amely a megrendelés visszaigazolásában megadásra került. A Forgalmazó az árváltozás jogát a megrendelés visszaigazolásig fenntartja.

A termék teljes vételára minden esetben az Everbuying Co. Ltd.-t illeti meg. Az Üzemeltető végzi azonban a megrendelt termékeke ellenértékének begyűjtését és annak a Forgalmazó részére történő továbbítását, heti gyakorisággal. Ezen tevékenység lebonyolításához a díjbekérőt az Üzemeltető küldi meg a Felhasználó/Vevő részére.

 

 

 

Szállítási feltételek

 

Szállítási módok:

 

 

 

 

 

Standard Posta

 

 

 

 

DHL Posta

 

 

 

A csomagok vámolásával kapcsolatban itt talál vonatkozó információt: http://azolcsosag.hu/GY.I.K

 

A regisztráció és a megrendelés, valamint a díjfizetés menetéről honlapunk erre vonatkozó felületén pontos tájékoztatást adunk.

 

 

 

Az Üzemeltető, mint közvetítő szolgáltató felelőssége

 

A honlap működtetését az Üzemeltető közvetítő szolgáltatóként, az Ektv. (2001. évi CVIII. tv.) rendelkezései szerint végzi. Az Üzemeltető semmiféle felelősséget nem vállal az általa fenntartott honlapon megjelenő, nem tőle származó felhívásokkal, ajánlatokkal és az ezek alapján létrejött szerződésekkel vagy valamely szerződés létrejöttének elmaradásával kapcsolatban. Az Üzemeltető nem felel az általa működtetett honlapon meghirdetett termékek minőségéért, jogszabályi megfelelőségéért és nem vállal kötelezettséget e termékek ellenőrzéséért. Az Üzemeltető nem avatkozik bele a Forgalmazó és a Felhasználók közötti jogvitákba, tranzakciókba, bármilyen vita kialakulásakor a Felhasználó mentesíti az Üzemeltetőt mindennemű igénytől, követeléstől és kártérítéstől. Az Üzemeltető e jogviták rendezésében közvetítő szerepet vállal és honlapján lehetőséget biztosít arra, hogy a kereskedelmi tevékenység során egymással, e honlap segítségével, szerződéses jogviszonyba lépő felek, jogvitáikban a honlap segítségével egymást elérjék és jogvitáikat – lehetőség szerint – a honlap igénybevételével, egymás között rendezzék. Az online felületen elérhető tartalmat, szükség esetén a Felhasználó köteles archiválni.

 

 

Az Üzemeltető nem felel a vis maior-ból eredő vagy egyéb, az irányításán kívül eső események okán bekövetkezett károkért, ideértve, de nem kizárólagosan

-          Azlcsosag.hu weboldal használatából vagy üzemzavarából,

-          az adatok bárki által történő megváltoztatásából,

-          az információtovábbítási késedelemből,

-          vírusok által okozott,

-          szoftver hibából, internetes hálózat hibájából, egyéb technikai jellegű hibából,

-          vonal, vagy rendszerhibából adódó károkért.

 

 

 

Termékgarancia


Kellékszavatosság
Milyen esetben élhet Felhasználó a kellékszavatossági jogával?
Felhasználó webshopot üzemeltető cég hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.
Milyen jogok illetik meg a Felhasználót a kellékszavatossági igénye alapján?
Felhasználó – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Felhasználó által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Felhasználó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Felhasználó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.
Milyen határidőben érvényesítheti Felhasználó kellékszavatossági igényét?
Felhasználó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.
Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?
Felhasználó Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.
Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?
A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Felhasználó igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a webshopot üzemeltető vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Felhasználó köteles bizonyítani, hogy az Felhasználó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.
Termékszavatosság
Milyen esetben élhet Felhasználó a termékszavatossági jogával?
Ingó dolog (termék) hibája esetén Felhasználó – választása szerint – kellékszavatossági vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.
Milyen jogok illetik meg Felhasználót termékszavatossági igénye alapján?
Termékszavatossági igényként Felhasználó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.
Milyen esetben minősül a termék hibásnak?
A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.
Milyen határidőben érvényesítheti Felhasználó termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági igényét Felhasználó a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.
Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Felhasználónak kell bizonyítania.
A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?
A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
• a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
• a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
• a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.
A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.
Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.
Jótállás
Milyen esetben élhet Felhasználó a kellékszavatossági jogával?
Hibás teljesítés esetén az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján a webshopot üzemeltető vállalkozás jótállásra köteles.
Felhasználót milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján?
A jótállás időtartama egy év. A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a forgalmazó vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik.
Mikor mentesül a vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól?
A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. Felhívjuk a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Felhasználót a jótállásból fakadó jogok a termék-és kellékszavatosság fejezetekben leírt jogosultságoktól függetlenül megilletik.
Szolgáltató nem tartozik jótállással, illetve szavatossággal a természetes elhasználódásból származó, továbbá olyan károkért, amelyek a kárveszély átszállása utáni hibás vagy gondatlan kezelésből, túlzott igénybevételből, illetve a meghatározottól eltérő behatásokból, illetve egyéb, a termékek nem rendeltetésszerű használatából keletkeztek.
 
A szavatossági igény esetén történő eljárás
Fogyasztó és Szolgáltató közötti szerződésben a felek megállapodása a rendelet rendelkezéseitől a fogyasztó hátrányára nem térhet el.
Felhasználó kötelessége a szerződés megkötésének bizonyítása (számlával, vagy akár csak nyugtával).
Szolgáltató a fogyasztó nála bejelentett szavatossági vagy jótállási igényéről jegyzőkönyvet köteles felvenni.
A jegyzőkönyv másolatát haladéktalanul, igazolható módon a Felhasználó rendelkezésére kell bocsátani.
Ha a Szolgáltató a fogyasztó szavatossági vagy jótállási igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról – az igény elutasítása esetén az elutasítás indokáról és a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről is – öt munkanapon belül, igazolható módon köteles értesíteni Felhasználót.
Szolgáltató a jegyzőkönyvet az annak felvételétől számított három évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóság kérésére bemutatni.
Szolgáltatónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze. Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy amennyiben a kijavítás gyártó külföldi szakszervízében történik, ezt a határidőt harminc napra módosítsa. Szolgáltató köteles Felhasználót a gyártó külföldi szakszervízében történő javításról e-mailben haladéktalanul értesíteni. - See more at: http://androidvasar.hu/altalanos-szerzodesi-feltetelek#sthash.cpOLraCq.dpuf

A megrendelt termékekre a Forgalmazó a törvényi előírások szerint szavatosságot vállal. Garanciális ügyek intézésére a Forgalmazó a 3B206A, Colconda Cyber Plaza, Huafa North Road, Futian District, Shenzhen, China518000 elektronikus elérhetőségi címen (ahol a garanciális igénybejelentéseket e-mail útján várják) tart fenn ügyfélszolgálatot, ahol a Forgalmazó székhelye szerinti hatályos jogszabályok szerint kezeli az internetes értékesítésből eredő garanciális problémákat.

 

 

 

Elállás joga


Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében Felhasználó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indokolás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket. Jelen tájékoztató hiányában jogosult Felhasználó 1 év elteltéig gyakorolni az elállási jogát.
Az elállási jog gyakorlására nyitva álló idő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Felhasználó, vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.
A termék visszaküldésének költségét a Felhasználónak kell viselnie, a Szolgáltató nem vállalta e költség viselését.
Az elállási jog gyakorlása esetén a Felhasználót a termék visszajuttatásának költségén kívül más költség nem terheli, Szolgáltató azonban követelheti a nem rendeltetésszerű használatból adódó anyagi kár megtérítését.
Nem illeti meg az elállási jog Felhasználót olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szaKftak.
A fogyasztó szintén nem gyakorolhatja az elállási jogát:
• a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;
• olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, az elállási jog gyakorlására nyitva álló határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;
• romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;
• olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;
• olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;
• olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a vállalkozás által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor;
• olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából;
• lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;
• hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével;
• nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében;
• lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, személygépjármű-kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki;
• a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti az elállási jogát.
 
Szolgáltató a termék visszaérkezését követően a fenti jogszabályok értelmében haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül visszatéríti a kifizetett összeget a Felhasználó részére, beleértve a szállítási díjat is.
A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Felhasználó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Felhasználót semmilyen többletköltség nem terheli.
Felhasználó köteles az árukat indokolatlan késedelem nélkül, de a szerződéstől való elállására vonatkozó értesítés Szolgáltató részére történő megküldésétől számított 14 napnál semmiféleképpen sem később visszaküldeni vagy Szolgáltató címen leadni.
Felhasználó akkor tartja be a határidőt, ha a 14 napos időszak letelte előtt visszaküldi, vagy átadja a termék(eke)t.
Felhasználó kizárólag a termék visszaküldésének közvetlen költségét viseli, kivéve, ha Szolgáltató vállalta e költség viselését.
Felhasználó kizárólag akkor vonható felelősségre az árukban bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az az áruk jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükségestől eltérő kezelés miatt következett be.
A visszatérítést Szolgáltató mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta az áru(ka)t, vagy Felhasználó bizonyítékot nem szolgáltatott arra vonatkozóan, hogy azokat visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.
Amennyiben Felhasználó élni szeretne elállási jogával, annak jelzését megteheti Szolgáltató elérhetőségeinek valamelyikén írásban (akár a mellékelt adatlap segítségével), vagy telefonon. Postai úton írásban történő jelzés alkalmával a postára adás időpontját vesszük figyelembe, telefonon történő jelzés alkalmával pedig a telefonon történő jelzését. Postai úton történő jelzés esetén ajánlott küldeményként, csomagként való jelzést fogad el Szolgáltató. A megrendelt terméket postai úton, vagy futárszolgálat segítségével juttathatja vissza Felhasználó Szolgáltató részére.
Felhasználónak kiemelten ügyelnie kell a termék rendeltetésszerű használatára, ugyanis a nem rendeltetésszerű használatából eredő károknak megtérítése a Felhasználót terheli! A termék visszaérkezését követő tizennégy napon belül a Felhasználó által megadott bankszámlaszámra visszatéríti Szolgáltató a termék vételárát, a szállítási költséggel együtt.
A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet itt érhető el.
Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelve itt érhető el.
Felhasználó egyéb panaszával is megkeresheti Szolgáltatót a jelen Szabályzatban található elérhetőségeken.
Az elállási jog nem illeti meg a vállalkozást, azaz az olyan személyt, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében jár e.

 

 

Reklamáció

 

Az Üzemeltető szolgáltatásával, kapcsolatos panasszal vagy az Üzemeltető szolgáltatását érintő kérdésekben a Felhasználó az illetékes fogyasztóvédelmi hatóság eljárását kezdeményezheti. Panaszaival az alábbi szervekhez fordulhat:

 

 

Kellemes böngészést kívánunk!

                                                                                             

                                                                                                              Az Üzemeltető

Mozgásba hozta: GrenT Média